Om Oss

Stiftelsen SydenUng


Stiftelsen SydenUng er en nyopprettet stiftelse i Grimstad, stiftet 13.02.2023, med formål om å legge til rette for aktiviteter, med hovedfokus på barn og unge. Stiftelsen ønsker å bidra til at Grimstad er et sted med attraktive møteplasser for unge, der alle kan utfolde seg i aktiviteter, lek og læring, samt oppleve mestring og samhold. Stiftelsen skal være religionsnøytral, og jobbe for å fremme mangfold, inkludering og livskvalitet. 

Et gammelt ordtak sier at «det kreves en hel landsby for å oppdra et barn». Stiftelsen SydenUng ønsker å bidra til at Grimstad er en by med trygge oppvekstforhold og et lokalmiljø som bidrar til å skape sterke, glade, og robuste barn, ungdommer og voksne. 

Hva stiftelsen har oppnådd siden oppstart

Siden stiftelsen ble etablert har vi opprettet en aktivitetsarena på Gundersholmen, med soner tilrettelagt for aktiviteter, som dans, sjakk, sandvolleyball, bordtennis, innebandy/fotball og basketball. Vi har gjennomført et vellykket åpningsarrangement med godt besøk og ulike turneringer har blitt gjennomført. 

I tillegg har vi gjennom sommeren, i samarbeid med Frivilligsentralen, Grimstad Min by og Kystlaget og tilrettelagt for aktiviteter på vårt område, UngSommer i Grimstad - nesten hver dag gjennom hele sommeren. Det har gitt ungdom i alderen 16-20 år i Grimstad sommerjobb. UngSommer har gitt barn og unge i Grimstad et sted å møtes og muligheten bli veiledet eller satt i gang med ulike aktiviteter. Dette prosjektet ble mulig gjennom støtte fra Gjensidigestiftelsen. Stiftelsen er svært takknemlig for Frivilligsentralen som koordinerte denne søknaden og har hatt mye av logistikken knyttet til gjennomføringen. Styret har deltatt i mange møter og planleggingen for å få dette til, samt vært aktivt tilstede og fulgt opp gjennom sommeren. 

Styret har 11 medlemmer, og det er lagt ned en svært stor egeninnsats for å få på plass området og det formelle rundt stiftelsen. Styret har vært et arbeidende styre og har stått for å opprette stiftelsen, med de formalitetene det innebærer, opprettet digital plattform, fått på plass logo, søkt om midler, herunder prosjektbeskrivelse med en plan for de videre fasene i arbeidet, holdt informasjonsmøter, avholdt møter med private bedrifter, laget arealplan for 2023, planlagt installasjoner, snekret, plantet, hatt kontakt med kommunen, bestilt og fått på plass utstyr, samarbeidet med Lia om etablering av innebandybanen med mer. 

Stiftelsen har møtt en helt utrolig velvilje blant de fleste vi har vært i kontakt med og har av den grunn fått til mye på kort tid. Vi er utrolig takknemlige for alle som har bidratt, og vi ser store muligheter i samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivillighet. Vi tror dette samarbeidet er ganske unikt? Sammen kan vi få til masse!

Faser i arbeidet

Fase 1, 2023 - Sommersesong, midlertidig aktivisering av området mai til august. Fokus på å samarbeid med lokale aktører, lag og foreninger, samt innhente kunnskap og støtte for videreutvikling av konseptet. Aktiviteten i denne fasen inneholder noe organiserte aktiviteter på oppsatte tidspunkt, men mest egenorganiserte aktiviteter. Målet er at barn og unge får et nytt sted å samles med et attraktivt tilbud. 

Styret går nå inn i fase 2:

Denne fasen har som mål å etablere en driftsmodell for stiftelsen. Fase 1 og oppstartsåret 2023 gir oss verdifull innsikt og kunnskap, som stiftelsen tar med seg inn i dette arbeidet. I denne fasen vil det avklares hvilke arealer stiftelsen har tilgang til og kan drifte og hva de skal inneholde. Her kan det ligge store muligheter. Dette vil kunne åpne opp for flere og nye samarbeidspartnere, som vil kunne inngå som viktige aktivitører for stedet og stiftelsen. Driftsmodellen vil basere seg på fler-, mer- og sambruk. 

Det er helt avgjørende for styret å finne en god driftsform framover, som muliggjør et styre som har fulle jobber ved siden av vervet. Styret ser behov for å delegere noe av arbeidet videre, samt ta av for den økende arbeidsmengden, i det videre arbeidet. Det kan blant annet innebære å ansette en daglig leder og noen i deltidsstillinger i stiftelsen, slik at formålet og utviklingen av stiftelsen blir ivaretatt og gjennomført på best mulig måte. 

Stiftelsen SydenUng anser det som viktig å involvere barn og unge i arbeidet. Vi har som mål å opprette et råd bestående av barn og unge, som gjennom medvirkning og medbestemmelse bidrar til å utvikle stiftelsen i tråd med formålet og treffer barn og unges behov. 

Midler og samarbeid bidrar til aktivitet

Styret har aktivt søkt om og fått midler fra banker og kommunen med mer. I tillegg har vi hatt bedriftsbesøk, som alle har resultert i støtte til stiftelsen. Vi har også opplevd at noen har overført midler til stiftelsen med takk for godt arbeid. Midlene er i hovedsak benyttet til å anlegge området på Gundersholmen med ulike installasjoner, aktiviteter, sitteplasser med mer. Vi ser stort potensial i å søke om ytterligere midler til konkrete arrangementer, utstyr osv. Stiftelsen har fått midler fra flere givere og har pr. dags en sunn og ryddig økonomi og rigger oss videre for neste driftsfase. 

Stiftelsen SydenUng har i oppstartsperioden prioritert barn og unge. Stiftelsen SydenUng sitt område er velegnet til aktivitet, også for studenter, og er velkommen til å bruke området. På denne måten håper vi at Stiftelsen SydenUng sitt området og kan bidrar til at byens studenter trives i Grimstad. 

I løpet av svært kort tid er området vårt på Gundersholmen, SydenUng, etablert, og vi har opplevd jevnt besøk.  Framover, i 2024, vil vi jobbe med å gjøre stiftelsen enda mer kjent og nå ut til enda flere. Vi ønsker å være synlige flere steder enn Gundersholmen. 

Vi har samarbeidet med flere klubber om arrangementer på området, som sjakklubben, Lia innebandy, Grimstad volleyballklubb, Grimstad Kickboxsing, Imås med flere. Huset - Grimstads kreative ungdomsklubb, lag og foreninger har hatt arrangementer på området. Vi ser at byen har hatt og har et behov for sentrumsnære tilbud som innbyr til aktivitet.  

Dahlske videregående skole har vi god dialog med, og de hadde et dagsarrangement for ca 300 elever på vårt område 18. august. Vi vet at flere skoleklasser, grupper fra skoler og lag og foreninger har benyttet området både på dag- og kveldstid. 

Området vil være lukket og låst av i de mørke månedene november-mars 2023/2024. Blir det en kald vinter, er det avklart med kommunen at området kan åpnes for å lage skøyteis på den utendørs innebandybanen. 


Våre samarbeidspartnere

Vi har mottatt støtte og gaver fra lokalt næringsliv, hatt inspirerende og godt samarbeid med lag og foreninger i Grimstad, samt opplevd stor velvilje og hjelp fra kommunen. Dette er vi svært takknemlige for, og det har vært helt avgjørende for både styrets motivasjon og fremdrift. 


Stiftelsen SydenUng ønsker å bidra til at Grimstad kommune skal være en by med et trygt og harmonisk oppvekstmiljø for barn og unge. «Det krever en landsby å oppdra et barn».  Vi kan få mye til sammen. 


Mvh

Styret i Stiftelsen SydenUng

Grimstad, november 2023